Hallo leuk dat je er bent, kom lekker rondkijken op mijn site en wie weet zit er een mooi schilderij voor jou bij wil je meer weten

Bekijk al mijn schilderijen

Algemene voorwaarden

Alle leveringen van Girlly en gedaan via deze site worden geleverd door en volgens onderstaande algemene voorwaarden van AaartNL

Algemene voorwaarden AaartNL
Kvk Veluwe en Twente nr.: 8067643

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AaartNL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AaartNL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten op onze site zijn indien geleverd met lijst de lijstmaat en kunnen afwijken. Kleuren wijken altijd af! Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven. Afbeeldingen van de producten zijn slechts illustratief. AaartNL is niet verplicht tot het verkopen van de op deze site getoonde producten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is.
2.2 Alle aanbiedingen van AaartNL zijn vrijblijvend en AaartNL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AaartNL. AaartNL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AaartNL dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Voorgaande prijzen komen met het publiceren van nieuwe prijzen te vervallen. Bij afhalen van producten kunnen persoonlijke en van de prijslijst afwijkende afspraken worden gemaakt.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van AaartNL.
3.4 Bij afhalen van producten is alleen contante betaling mogelijk.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AaartNL gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Verzending van producten
4.1 Indien u laat toezenden, controleer dan de zending op beschadigingen voordat u hem in ontvangst neemt. Door deze in ontvangst name, accepteert u de toegezonden producten van AaartNL en kan er hierop later niet meer terug gekomen worden.
4.2 Het versturen geschiedt op kosten en verantwoordelijkheid van de koper. Bij aflevering zijn de kosten voor afladen niet inbegrepen.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AaartNL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat of als de vertraging. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.3 De aansprakelijkheid van AaartNL is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst en kan alleen in geval van grove nalatigheid van AaartNL worden geclaimd.
5.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AaartNL, dan wel tussen AaartNL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AaartNL, is AaartNL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AaartNL.

Artikel 6. Eigendom
6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan AaartNL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.
6.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AaartNL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AaartNL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AaartNL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AaartNL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
10.1 Wanneer door AaartNL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AaartNL deze Voorwaarden soepel toepast.
8.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AaartNL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AaartNL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.3 AaartNL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.